NoteikumiKuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu saņemšanas noteikumi    Papildināts 2018. g. 9. janvārī
Apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 21.12.2017. sēdes lēmumu
(prot. Nr.16, p.53.)
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1.   Šie noteikumi nosaka  „Kuldīgas Galvenā bibliotēkas” (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu     sniegšanas kārtību lietotājiem.
1.2.   Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas Nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.
1.3.   Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Kuldīgas novada dome.
1.4.   Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.
2. Bibliotēkas lietotāji.
2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
2.2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi, elektronisko identifikācijas karti (eID)vai citu personu apliecinošu dokumentu. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājs aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumu ievērošanu.
2.3. Lietotājus līdz 14 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida iesniegumu un galvojumu.
2.4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
2.5. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas     noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.
2.6. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte un autorizācijas dati attālināto pakalpojumu saņemšanai.
2.7.  Mainot uzvārdu vai kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese), lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.
3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.
3.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
3.2.1. bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā,   bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā, lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru,        interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska          pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana
3.2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un           citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas    meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
3.2.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.
3.3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas    izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
3.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Kuldīgas novada dome.
3.5. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. Ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, tad lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt, izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni 63350281, rakstot e-pastu biblioteka@kuldiga.lv.
3.6. Ja līdz noteiktajam termiņam lietotājs nav atdevis paņemtās grāmatas, tad citus iespieddarbus un materiālus uz mājām neizsniedz. Ja lietotājs ir parādnieks kādā no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada pašvaldības pagastu bibliotēkām, tad iespieddarbus uz mājām neizsniedz
3.7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, jaunieguvumiem - 14 dienas, žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 7 dienas.
3.8. Lietotājam vienlaikus izsniedz :
Grāmatas – 5 eksemplārus.
Žurnālus – 2 iepriekšējo gadu komplektus;
Jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma izdevumus – 2 eksemplārus.
3.9. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.
3.10. Lietotājiem uz mājām neizsniedz iespieddarbus ar atzīmi "Uz mājām neizsniedz" un kārtējā gada preses izdevumus līdz 1.jūlijam. Pēc 1.jūlija uz mājām izsniedz 1.pusgada preses izdevumus.
3.11. Augstākminētos izdevumus uz mājām izsniedz, izmantojot nakts abonementu – izdevumus var paņemt 30 minūtes pirms darba laika beigām un nodot nākamās darbdienas rītā līdz plkst. 09:00. Vienā reizē drīkst ņemt ne vairāk kā piecus kārtējā mēneša žurnālus.
3.12 Personām, kuras neievēro 
3.11 punktā noteikto iespieddarbu atdošanas termiņu, pakalpojums nav pieejams.
3.13 Bērni līdz sešu gadu vecumam Bibliotēkā atrodas kopā ar vienu no vecākiem vai tai pielīdzināto personu.
4. Bibliotēkas lietotāju tiesības.
4.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja  tiesību ievērošanu:
4.1.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
4.1.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos       elektroniskās informācijas resursus; ievērojot bibliotēkas noteikto datoru izmantošanas kārtību.
4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
4.1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;
4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;
4.1.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.
5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.
5.1. Virsdrēbes un somas atstāt garderobē, pretī saņemot garderobes numuriņu. Lietotājiem, kuri ir nozaudējuši tiem izsniegto garderobes numuriņu, jāmaksā soda nauda – EUR 5,00 (pieci eiro).
5.2 Velosipēdus atstāt velosipēdu novietnē.
5.3. Saudzēt bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus dokumentus. Par tajos pamanītajiem bojājumiem informēt bibliotekāru. Sekot līdzi dokumentu nodošanas termiņiem, vajadzības gadījumā pagarināt (personīgi, pa tālruni, e-pastu, vai elektroniski bibliotēkas mājaslapā, izmantojot autorizāciju), saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku. Rezervētās grāmatas jāizņem 3 dienu laikā.
5.4. Nozaudētos vai sabojātos bibliotēkas dokumentus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt šo dokumentu vērtību naudā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajai cenai. Gadījumos, ja grāmata nav pieejama tirdzniecībā, Bibliotēkas krājuma izvērtēšanas komisija nosaka tās vērtību.
5.5. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi - jāierobežo darbības, kas var būt traucējošas pārējiem bibliotēkas lietotājiem- skaļas sarunas, mobilā tālruņa lietošana, skriešana u.tml.
5.6. Aizliegts patvaļīgi rīkoties vai bojāt bibliotēkas iekārtas, vai nodarīt citus materiālus zaudējumus bibliotēkai. Par nodarīto kaitējumu lietotājs atbild Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
5.7. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, atrodas bibliotēkā nehigiēniskā vai sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī, bojā bibliotēkas inventāru, var tikt izraidīts no Bibliotēkas telpām.
5.8. Par Bibliotēkas lietošanas noteikumu atkārtotu neievērošanu, lietotājam var tikt pārtraukta Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana uz laiku līdz 6 mēnešiem.
5.9. Gadījumos, kad netiek ievēroti Bibliotēkas noteikumi un ņemti vērā Bibliotēkas darbinieku aizrādījumi, par to tiek informēta pašvaldības policija.

Bibliotēkas vadītāja L. Ostele


1.pielikums
BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS KARTE Nr.____________ Vārds__________________________________________ Uzvārds________________________________________ 
Personas kods *__________________________________ 
Dzīvesvietas adrese_______________________________ Tālrunis_________________________________________ 
e-pasts _________________________________________ Intereses________________________________________ 
Vēlos saņemt informāciju: 
Par pasākumiem 
Par jaunumiem 
Par manām interesēm 
Informāciju sūtīt uz e-pastu vai uz tālruni 
Ar Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Lietošanas noteikumiem esmu iepazinies (- usies): Paraksts________________________ 
Datums ________________________ 
* bibliotēka garantē datu aizsardzību

3.pielikums

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKĀS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA 

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1.Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā. 
1.2.Par datoru un interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar datoru lietošanas pamata zināšanām. 
1.3.Interneta vai datora lietošanai jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte. Datora lietošanas laikā karte atrodas pie bibliotēkas darbinieka. 
1.4.Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 10 (desmit) minūtes pirms Bibliotēkas darba laika beigām. 
1.5. Izdrukas no interneta tiek veiktas, saskaņojot ar darbinieku un apmaksājot drukāšanas darbu, saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi. 
2.Lietotāja tiesības.
2.1.Izmantot bez maksas internetu un datorus (paaugstināta pieprasījuma gadījumā - laika ierobežojums – 1 stunda, bērniem – 30 minūtes) 
2.2.Saņemt konsultāciju par informācijas meklēšanu internetā, e-pakalpojumu un sociālo tīklu izmantošanu 
2.3.Rezervēt datora izmantošanas laiku var, ierodoties personīgi lasītavā, zvanot pa tālruni 63322365 - pieaugušie, 63350278 – bērni līdz 8.klasei 
3. Lietotāja pienākumi.
3.1.Iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un parakstīties par to ievērošanu. 
3.2.Pirms dokumentu drukāšanas un skenēšanas uzsākšanas informēt bibliotekāru. 
3.3.Informēt bibliotēkas darbinieku par programmas kļūdām un neveiksmēm, kā arī gadījumā, ja aparatūra bojāta vai nestrādā 
3.4.Beidzot darbu, jāaizver programmas, ar kurām tika strādāts, jānovāc uz monitora ekrāna saglabātā informācija. 
3.5.Datoru stacijas “Elektroniskais katalogs”, “Informācijas meklēšanai un izdrukai” izmantot tikai tam paredzētajam mērķim. 
4.Lietotājam nav atļauts.
4.1. Bez reģistrēšanās izmantot datoru. 
4.2. Pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu no datoru iekārtām. 
4.3. Bez bibliotekāra atļaujas mainīt datoru, pie kura sākts strādāt
4.4.Veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u. c). 
4.5. Lietojot datoru, nedrīkst iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas ataino vardarbību, agresiju, satur pornogrāfiska rakstura materiālus vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus
4.6.Pie datora atrasties vairāk kā 2 cilvēkiem. 
4.7.Strādājot ar datoru, skaļi sarunāties un traucēt darbu apkārtējiem, iejaukties citu lietotāju darbā. 4.8.Strādājot pie datora, lietot pārtikas produktus. 
4.9.Pie datora atrasties virsdrēbēs. 
4.10.Bērniem līdz 14 gadiem spēlēt agresīva rakstura spēles. 
4.11.Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu kopēšanu ( par nelegālām darbībām ar datiem tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa) 
4.12.Nav pieļaujama rīcība, kas izraisa traucējumus normālā interneta tīkla resursu darbībā (datoros vai programmu nodrošinājumā). 
4.13.Izmantot interneta tīklu, lai izplatītu materiālus, kas aizskar cilvēka cieņu , lai propagandētu vardarbību, kurinātu rasu un nacionālo naidu, huligāniskos un krāpnieciskos nolūkos. 
5. Papildus noteikumi.
5.1.Skolēni datorus var lietot: 13.00 – 18.00 skolas dienās; 10.00 – 16.00 sestdienās un skolēnu brīvdienās; 10.00– 14.00 skolas dienās datorus var lietot pirmsskolas vecuma bērni.